Dokumentacija za socijalnu pomoć

Šta je novčana socijalna pomoć?

Novčana socijalna pomoć je u narodu poznata i kao socijalna pomoć. Socijalna pomoć je pomoć države pojedincu ili porodici koja nije materijalno obezbeđena.

 

Pravo za socijalnu pomoć se priznaje za najviše 6 članova porodice!

 

Ako pojedinac ili porodica ima primanja veća od iznosa socijalne pomoći tada neće moći da se ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć.  Ako prodica ima 8 članova porodice, pravo na socijalnu pomoće se priznaje za najviše 6 članova porodice, ali se zato prihodi računaju za sve članove porodice.

 

U primanja se računa zarada, penzija, prihodi po osnovu radnog angažovanja, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu.

 

Objašnjenje na primeru pogledajte ispod.

Socijalna-pomoc-Najblizi - Domovi za stare

Gde se podnosi zahtev za socijalnu pomoć?

Zahtev za novčanu socijalnu pomoć se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad.

Koliko iznosi novčana socijalna pomoć?

Trenutno, januara meseca 2023. godine, visina novčane socijalne pomoći je opredeljena na sledeći način:

za nosioca prava (nosilac je onaj ko podnosi zahtev) to je iznos od 10.385 dinara

za svakog punoletnog člana porodice iznosi 5.193 dinara i

za svakog maloletnog člana porodice iznosi 3.116 dinara. 

 

 

Koliku bi socijalnu pomoć Vaša porodica ostvarila izračunaćete tako što jednostavno saberete ove iznose (nosilac prava + punoletni članovi + maloletni članovi). 

Ako uzmemo za primer četvoročlanu porodicu (mama, tata i dvoje maloletne dece) visina socijalne pomoći za tu porodicu se računa ovako


Ako je mama podnosilac zahteva, ona je i nosilac prava i za nju se računa iznos od 10.385 dinara + tata (punoletan) 5.193 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara = 21.810 dinara.  


Od iznosa 21.810 dinara oduzimaju se prihodi porodice i razlika je socijalna pomoć koja pripada toj porodici.  


Ako su ti prihodi veći od ovog iznosa ta porodica neće moći da ostvari pravo na socijalnu pomoć. 


Ako su prihodi manji onda će ova porodica da ostvari pomoć. 


Znači, ako tata radi i zarađuje 40.000 dinara, onda su prihodi porodice veći od socijalne pomoći koja bi pripala ovakvoj porodici i ta porodica neće moći da ostvari ovo prava. 


S druge strane ako, na primer, tata radi neke povremene poslove i zarađuje 10.000 dinara mesečno onda će ta porodica da ostvari pravo na socijalnu pomoć u iznosu od (21.810 – 10.000) = 11.810 dinara

za nosioca prava to je iznos od 10.385 dinara

za punoletnog člana porodice iznosi 5.193 dinara i

za maloletnog člana porodice iznosi 3.116 dinara.

Koliku bi socijalnu pomoć Vaša porodica ostvarila izračunaćete tako što jednostavno saberete ove iznose (nosilac prava + punoletni članovi + maloletni članovi). 

Ako uzmemo za primer četvoročlanu porodicu (mama, tata i dvoje maloletne dece) visina socijalne pomoći za tu porodicu se računa ovako


Ako je mama podnosilac zahteva, ona je i nosilac prava i za nju se računa iznos od 10.385 dinara + tata (punoletan) 5.193 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara = 21.810 dinara.  


Od iznosa 21.810 dinara oduzimaju se prihodi porodice i razlika je socijalna pomoć koja pripada toj porodici.  


Ako su ti prihodi veći od ovog iznosa ta porodica neće moći da ostvari pravo na socijalnu pomoć. 


Ako su prihodi manji onda će ova porodica da ostvari pomoć. 


Znači, ako tata radi i zarađuje 40.000 dinara, onda su prihodi porodice veći od socijalne pomoći koja bi pripala ovakvoj porodici i ta porodica neće moći da ostvari ovo prava. 


S druge strane ako, na primer, mama radi neke povremene poslove i zarađuje 10.000 dinara mesečno onda će ta porodica da ostvari pravo na socijalnu pomoć u iznosu od (21.810 – 10.000) = 11.810 dinara.  

Kalkulator za novčanu socijalnu pomoć

Pravo za socijalnu pomoć se priznaje za najviše 6 članova porodice!

Obeležite tako da ne bude više od 6 članova porodice, računajući i nosioca prava!

  Socijalna pomoć se usklađuje dva puta godišnje sa indeksom potrošačkih cena i to aprila i oktobra meseca tekuće godine.

  Ovde je važno shvatiti da iznos za punoletnog člana porodice uvek iznosi 50% od iznosa za nosioca prava, a iznos za maloletnog člana porodice iznosi 30% od iznosa za nosioca prava. 

  Dokumentacija za novčanu socijalnu pomoć

  Samo par papira je potrebno da podnesete zahtev!

  1. Zahtev za socijalnu pomoć (Obrazac NSP-Z) se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad. Ukoliko ima više članova porodice uz zahtev se prilaže i obrazac o ostalim članovima porodice (Obrazac NSP-P).
  2. Uz zahtev se prilaže i potpisana izjava da stručni radnici centra mogu da prikupljaju podake koji se odnose na Vas i članove Vaše porodice, a koji su potrebni za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Ovim obracem se izjašnjavate da li želite da centar prikupi potrebna dokumenta za Vas ili to želite da uradite sami.
  3. Uz zahtev je potrebno priložiti očitanu ili kopiju lične karte za Vas i članove Vaše porodice, odnosno izvode iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 15 godina.

  I to je to, podneli ste zahtev za novčanu socijalnu pomoć!

  Centar Vam u toku postupka može tražiti još neku dokumentaciju, pa čitajte dalje.

  • Zahtev za socijalnu pomoć - Obrazac NSP-Z
   Preuzmi
  • Obrazac o članovima porodice (Obrazac NSP-P)
   Preuzmi
  • Izjava (Obrazac 1)
   Preuzmi

  Šta je trajna socijalna pomoć, a šta vremenski ograničena socijalna pomoć?

  Trajna ili stalna socijalna pomoć je pomoć koju pojedinac ili porodica ostvaruje tokom čitave godine, odnosno svih 12 meseci godišnje.

  Ono što je ovde bitno je da nosilac prava za socijalnu pomoć ima obavezu da se svake godine u maju mesecu javlja centru za socijalni rad kako bi se izvršila revizija ovog prava. 

  Ograničena socijalna pomoć je pomoć koja se ostvaruje na period od najduže 9 (devet) meseci u toku jedne kalendarske godine.

  Ko će ostvariti trajnu, a ko ograničenu novčanu socijalnu pomoć?

  Trajnu novčanu socijalnu pomoć će ostvariti pojedinac koji je nesposoban za rad ili porodica gde su svi članovi nesposobni za rad ili porodica gde je 50% ili više od 50% članova nesposobno za rad.

   

  Šta to znači?

   

  Na primer, porodica koja se sastoji od roditelja i dvoje maloletne dece će ostvariti socijalnu pomoć tokom cele godine (trajnu) zato što su roditelji obično radno sposobna lica, a deca su radno nesposobna, jer su maloletna.

  S obzirom da se ovakva porodici sastoji od 50% članova koji su radno sposobni, a 50% članova su radno nesposobni, ova porodica će ostvariti pravo na neograničenu odnosno stalnu ili trajnu novčanu socijalnu pomoć.

   

  Suprotno ovome, pojedinac koji je radno sposoban, odnosno porodica u kojoj je više od 50% članova radno sposobno, ostvariće pravo na ograničenu novčanu socijalnu pomoć u periodu od 9 meseci u toku jedne kalendarske godine.

  Ko može da ostvari uvećanu novčanu socijalnu pomoć?

  Uvećanu socijalnu pomoć ostvaruje pojedinac ili porodica u kojoj su svi članovi radno nesposobni ili jednoroditeljska porodica.

  Iznos uvećane novčane socijalne pomoći se dobija tako što se visina osnovne socijalne pomoći, koja utvrđena za pojedinca ili porodicu, uveća za 20%.

  Primer:

  Ako uzmemo za primer jednoroditeljsku porodicu koju čini majka i dvoje maloletne dece, postupak računanja iznosa uvećane novčane socijalne pomoći izgleda ovako:

  Majka (kao nosilac) – 10.385 dinara + prvo dete – 3.116 dinara + drugo dete – 3.116 dinara = 16.617 dinara + 20% = 19.940,40 dinara. 

  VAŽNO:

  Od utvrđenog iznosa novčane socijalne pomoći za porodicu oduzima se iznos moguće, a propuštene zarade za radno sposobne članove porodice (prosek za poslednja 3 meseca), a koliki je taj iznos procenjuje stručni radnik Centra za socijalni rad. 

  Takođe se oduzimaju i svi drugi prihodi porodice (zarada, penzija, prihodi po osnovu radnog angažovanja, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu).

  Primer:

  Ako je moguća, a propuštena zarada majke ( iz gornjeg primera) 2.000 dinara, iznos novčane socijalne pomoći će iznositi:

  19.940,40 – 2.000 = 17.940,40 dinara.

  Kada i kako se isplaćuje socijalna pomoć?

  Novčana socijalna pomoć se isplaćuje oko 20-og u mesecu, a podiže se u pošti. Potrebno je da nosilac prava na novčanu socijalnu pomoć ode do najbliže pošte i uz ličnu kartu podigne svoj novac.

  Ako je nosilac prava maloletno lice, nepismeno lice ili lice nesposobno za potpis kod nadležnog Centra se može dobiti posebno ovlašćenje da nako drugi u ime tog lica podigne novac u pošti.

  • Ovlašćenje za NSP
   Preuzmi

  Uslovi za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć

  Da bi pojedinac ili porodica ostvarili pravo na socijalnu pomoć ne smeju da imaju drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice (soba po članu porodice, odnosno dve sobe za lice koje ostvaruje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu, odnosno uvećanu novčanu naknadu za pomoć i negu) i ne smeju da imaju zemljište u površini većoj od 0,5 hektara. Ovde postoji izuzetak, pa tako ako je pojedinac radno nesposoban ili su svi članovi porodice radno nesposobni mogu da imaju zemljište do 1 hektara i da ostvare pravo na socijalnu pomoć. Ovde centar pribavlja uverenje iz katastra nepokretnosti za svakog člana porodice.

  Ako pojedinac ili porodica poseduju više od 0,5 hektara, odnosno 1 hektara, mogu i dalje da ostvare pravo na socijalnu pomoć, ali samo pod uslovom da centru za socijalni rad daju saglasnost za upis hipoteke na te svoje nepokretnosti.

  Pojedinac ili porodica mogu da ostvare pravo ako pojedinac ili član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć.

  Ovo znači da ako je neko proda njivu za isnos od 100.000 dinara, a socijalna pomoć bi toj porodici bila utvrđena u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, taj pojedinac ili porodica ne bi mogli da ostvare pravo na novčanu socijalni pomoć u periodu od 10 meseci od dana prodaje njive, a posle toga može.

  Pojedinac, odnosno član porodice ne sme da poseduje pokretnu imovinu (auto i sl.) čijim korišćenjem ili prodajom može da se obezbede sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi pojedincu ili porodici bila utvrđena u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć.

  Ovo znači da ako bi socijalna pomoć porodici ili pojedincu bila utvrđena u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, da ne bi smeli da poseduju auto u vrednosi većoj od 60.000 dinara. I ovde postoji izuzetak, a to je da stručni radnik centra može da proceni da je taj auto porodici potreban za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i tada se vrednost pokretne imovine ne procenjuje.  

  Ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju može da ostvari pravo na socijalnu pomoć.

  Ostali uslovi za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć

  Postoje još neki uslovi koje je potrebno ispuniti, ali ovde je bitno to da ako porodica ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć zbog toga što njen član ne ispunjava sledeće uslove tada se pravo na novčanu socijalnu pomoć priznaje samo njenom članu ili članovima koji su nesposobani za rad.

  Ti uslovi su sledeći:

  • Svi radno sposobnih članovi porodice moraju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod biroa za zapošljavanje.
  • Za svu decu koja su na školovanju moraju da se dostave uverenja iz škole da su redovni učenici.
  • Niko od radno sposobnih članova porodice ne sme da odbije ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;
  • Nikome od radno sposobnih članova porodice ne sme da prestane radni odnos njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;

  Ako se pojedinac ili član porodice sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju pa zbog toga ne može da bude radno angažovan, ne mora da ispuni napred navedene uslove.

  Kada se podonosi tužba za izdržavanje protiv članova porodice?

  Da bi porodica ostvarila pravo na socijalnu pomoć maloletna lica u porodici moraju da preko svojih roditelja ili staratelja (zakonskih zastupnika) podnesu tužbu za izdržavanje protiv svojih baba i deda po ocu i majci, ako babe i dede ne žive sa njima u porodici. Za babe i dede koji su preminuli dostavlja se izvod iz matične knjige umrlih.

  S druge strane, ako u porodici postoje radno nesposobna lica (to su obično lica koja su radno nesposobna zbog godina života) oni treba da utuže svoju decu za izdržavanje, pod uslovom da deca ne žive sa njima u porodici.  

  Da li ste Vi lako ostvarili pravo na socijalnu pomoć ili mislite da je procedura komplikovana? Podelite sa nama Vaša iskustva, kao i to da li Vam je ovaj tekst koristio?

  Očekujem i Vaša pitanja u komentaru.

  Podelite tekst:

  Nikola Jevtić

  Autor, dipl. pravnik

  Nikola Jevtić

  Autor, dipl. pravnik

  guest
  13 komentara
  najnovije
  najstarije najviše glasova
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Uglavnom se piše o porodicama,a malo o pojedincu.I
  Uglavnom se piše o porodicama,a malo o pojedincu.I
  1 month ago
  Ocena doma ili članka :
       

  stevanovicsvetlana33@gmail.

  Sreckov steva
  Sreckov steva
  1 month ago

  Ja imam 9 clanova porodice i ja sam 10 clan dobijam 6000.dinara za sve nas 4 clana punoletna i 6 clanova maloletnih 4 djaka molim vas da li je to pravedno neradim nigde na birou sam rada

  Salfeta
  Salfeta
  1 month ago

  Jdobar dan ja neprimetno socijalnu pomoć nisam dosad primila jer pitala sam ovde kod nas u socijalno vladicina han dal imam pravo da predam jer ja neradi nigde nisam nikad ni bila zaposlena moj muž vec nije zaposlen 21 godinu kako neradi oba smo bolesni operisana a imamo kola stara preko 20 godine nama su potrebni jer ja idem stalno na hitno jer imam povišeni pritisak kola su mi potrebana zbog bolesti oni kažu u socijalno da zbog kola nema pravo da primam socijalno molivas za savet hvala unapred

  Radana
  Radana
  1 month ago
  Ocena doma ili članka :
       

  Komsija imao mozdani udar ishemijski,vestacki kuk,kolekstroza,predao komisiji za trajnu doc.pomoc.Odbijen.

  Last edited 1 month ago by Radana
  Jovanka
  Jovanka
  1 month ago

  Ja sa dva maloletna deteta primala socijano do pre mesec dana.Kao samohrani roditelj posto roditelj drugi preminuo.Da bi prestala primati jer sam po zakonu prilozila promenu da sam se vencala za coveka koji ima 66god.ima dvoje dece koje imaju sboj zivot i porodicu.Nije tuzio decu jer kao otac nezeli da to uradi a d zivi sa drugom porodicom.Ni on nema ni ja nista od imovine podstanari.ima auto koji leti nesto zaradi.Ja kao dete rasla u hrsniteljsku porodicu.imam moju decu i muza koji uvestvuje u vaspitanju dece.i sad ja nemam prava na socijslno.imam 58gof

  Danijela
  Danijela
  1 month ago

  Dali osoba čiji suprug prima penziju od 16800 može da traži socijalnu pomoć?

  Ljiljana Gabric
  Ljiljana Gabric
  1 month ago

  Dobar dan , molila bih da mi kazete kako i dali imam pravo na socijalnu pomoc…zivim sama nemam dece nemam nikoga… posedujem jednosoban stan… bolujem od dijabetesa amputiran prst na nozi noga bolna na svaki korak nemogu dugo da stojim….radim dnevno dva sata ….nenogu izdrzati sa tom nogom celo radno vreme …molim vas za odgovor?! Srdacan pozdrav

  Ilic ruzica
  Ilic ruzica
  1 month ago

  Pitala bih kako bi mogla i da li imam prava čuvam unuka od 12 godina živimo sami ostavili ga roditelji otac daje alimentaciju a majka je dobila starateljstvo tj moja ćerka i ona ga napustila ja am od centra dobila privremeno starateljstvo imam porodičnu penziju dečji i 5000 od oca da li imam prava na socijalnu pomoć hvala

  Ondrej
  Ondrej
  1 month ago
  Ocena doma ili članka :
       

  Dobar dan kako ja da ostvarim pravo na pomoć imo sam moždani udar nemogu nigde da radim bijo sam u centru za socijalni rad rekli su mi da nemam prava na pomoć ni tudju negu a moram da živim školujem sina kako to da izvedem kaže imate suprugu i supruga nek vas izdržava jel je zaposlena

  13
  0
  Ostavite Vaš komentar.x