Dokumentacija za socijalnu pomoć

Šta je novčana socijalna pomoć?

Ažurirano 04.01.2024. godine.

Novčana socijalna pomoć je u narodu poznata i kao socijalna pomoć. Socijalna pomoć je pomoć države pojedincu ili porodici koja nije materijalno obezbeđena.

 

Pravo za socijalnu pomoć se priznaje za najviše 6 članova porodice!

 

Ako pojedinac ili porodica ima primanja veća od iznosa socijalne pomoći tada neće moći da se ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć.  Ako prodica ima 8 članova porodice, pravo na socijalnu pomoće se priznaje za najviše 6 članova porodice, ali se zato prihodi računaju za sve članove porodice.

 

U primanja se računa zarada, penzija, prihodi po osnovu radnog angažovanja, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu.

 

Objašnjenje na primeru pogledajte ispod.

Socijalna-pomoc-Najblizi - Domovi za stare

Gde se podnosi zahtev za socijalnu pomoć?

Zahtev za novčanu socijalnu pomoć se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad.

Ako želite da ovde uvek pronađete tačne informacije o socijalnoj pomoći, kao i njen iznos KLIKNITE odmah na jednu od slika ispod!

Koliko iznosi novčana socijalna pomoć?

Trenutno, od oktobra 2023. godine do aprila 2024. godine, visina novčane socijalne pomoći je opredeljena na sledeći način:

za nosioca prava (nosilac je onaj ko podnosi zahtev) to je iznos od 11.445 dinara

za svakog punoletnog člana porodice iznosi 5.723 dinara i

za svakog maloletnog člana porodice iznosi 3.434 dinara. 

 

Koliku bi socijalnu pomoć Vaša porodica ostvarila izračunaćete tako što jednostavno saberete ove iznose (nosilac prava + punoletni članovi + maloletni članovi).  Na primeru ispod koristite napred navedene iznose.

Ako uzmemo za primer četvoročlanu porodicu (mama, tata i dvoje maloletne dece) visina socijalne pomoći za tu porodicu se računa ovako


Ako je mama podnosilac zahteva, ona je i nosilac prava i za nju se računa iznos od 10.385 dinara + tata (punoletan) 5.193 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara = 21.810 dinara.  


Od iznosa 21.810 dinara oduzimaju se prihodi porodice i razlika je socijalna pomoć koja pripada toj porodici.  


Ako su ti prihodi veći od ovog iznosa ta porodica neće moći da ostvari pravo na socijalnu pomoć. 


Ako su prihodi manji onda će ova porodica da ostvari pomoć. 


Znači, ako tata radi i zarađuje 40.000 dinara, onda su prihodi porodice veći od socijalne pomoći koja bi pripala ovakvoj porodici i ta porodica neće moći da ostvari ovo prava. 


S druge strane ako, na primer, tata radi neke povremene poslove i zarađuje 10.000 dinara mesečno onda će ta porodica da ostvari pravo na socijalnu pomoć u iznosu od (21.810 – 10.000) = 11.810 dinara

Kalkulator za novčanu socijalnu pomoć

Pravo za socijalnu pomoć se priznaje za najviše 6 članova porodice!

Obeležite tako da ne bude više od 6 članova porodice, računajući i nosioca prava!

Kalkulator je ažuriran i važi za period od oktobra do aprila meseca 2024. godine.

Socijalna pomoć se usklađuje dva puta godišnje sa indeksom potrošačkih cena i to aprila i oktobra meseca tekuće godine.

Ovde je važno shvatiti da iznos za punoletnog člana porodice uvek iznosi 50% od iznosa za nosioca prava, a iznos za maloletnog člana porodice iznosi 30% od iznosa za nosioca prava. 

Ako već niste, a želite da ovde uvek pronađete tačne informacije o socijalnoj pomoći, kao i njen iznos KLIKNITE odmah na jednu od slika ispod!

Ako tražite kvalitetan i siguran starački dom za sebe ili svoje najmilije sve potrebne informacije i domove za stare možete pronaći klikom na sledeće stranice:

Domovi za stare Beograd

Domovi za stare u Srbiji

Dokumentacija za novčanu socijalnu pomoć

Samo par papira je potrebno da podnesete zahtev!

  1. Zahtev za socijalnu pomoć (Obrazac NSP-Z) se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad. Ukoliko ima više članova porodice uz zahtev se prilaže i obrazac o ostalim članovima porodice (Obrazac NSP-P).
  2. Uz zahtev se prilaže i potpisana izjava da stručni radnici centra mogu da prikupljaju podake koji se odnose na Vas i članove Vaše porodice, a koji su potrebni za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Ovim obracem se izjašnjavate da li želite da centar prikupi potrebna dokumenta za Vas ili to želite da uradite sami.
  3. Uz zahtev je potrebno priložiti očitanu ili kopiju lične karte za Vas i članove Vaše porodice, odnosno izvode iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 15 godina.

I to je to, podneli ste zahtev za novčanu socijalnu pomoć!

Centar Vam u toku postupka može tražiti još neku dokumentaciju, pa čitajte dalje.

Šta je trajna socijalna pomoć, a šta vremenski ograničena socijalna pomoć?

Trajna ili stalna socijalna pomoć je pomoć koju pojedinac ili porodica ostvaruje tokom čitave godine, odnosno svih 12 meseci godišnje.

Ono što je ovde bitno je da nosilac prava za socijalnu pomoć ima obavezu da se svake godine u maju mesecu javlja centru za socijalni rad kako bi se izvršila revizija ovog prava. 

Ograničena socijalna pomoć je pomoć koja se ostvaruje na period od najduže 9 (devet) meseci u toku jedne kalendarske godine.

Ko će ostvariti trajnu, a ko ograničenu novčanu socijalnu pomoć?

Trajnu novčanu socijalnu pomoć će ostvariti pojedinac koji je nesposoban za rad ili porodica gde su svi članovi nesposobni za rad ili porodica gde je 50% ili više od 50% članova nesposobno za rad.

 

Šta to znači?

 

Na primer, porodica koja se sastoji od roditelja i dvoje maloletne dece će ostvariti socijalnu pomoć tokom cele godine (trajnu) zato što su roditelji obično radno sposobna lica, a deca su radno nesposobna, jer su maloletna.

S obzirom da se ovakva porodici sastoji od 50% članova koji su radno sposobni, a 50% članova su radno nesposobni, ova porodica će ostvariti pravo na neograničenu odnosno stalnu ili trajnu novčanu socijalnu pomoć.

 

Suprotno ovome, pojedinac koji je radno sposoban, odnosno porodica u kojoj je više od 50% članova radno sposobno, ostvariće pravo na ograničenu novčanu socijalnu pomoć u periodu od 9 meseci u toku jedne kalendarske godine.

Ko može da ostvari uvećanu novčanu socijalnu pomoć?

Uvećanu socijalnu pomoć ostvaruje pojedinac ili porodica u kojoj su svi članovi radno nesposobni ili jednoroditeljska porodica.

Iznos uvećane novčane socijalne pomoći se dobija tako što se visina osnovne socijalne pomoći, koja utvrđena za pojedinca ili porodicu, uveća za 20%.

Primer:

Ako uzmemo za primer jednoroditeljsku porodicu koju čini majka i dvoje maloletne dece, postupak računanja iznosa uvećane novčane socijalne pomoći izgleda ovako:

Majka (kao nosilac) – 10.385 dinara + prvo dete – 3.116 dinara + drugo dete – 3.116 dinara = 16.617 dinara + 20% = 19.940,40 dinara. 

VAŽNO:

Od utvrđenog iznosa novčane socijalne pomoći za porodicu oduzima se iznos moguće, a propuštene zarade za radno sposobne članove porodice (prosek za poslednja 3 meseca), a koliki je taj iznos procenjuje stručni radnik Centra za socijalni rad. 

Takođe se oduzimaju i svi drugi prihodi porodice (zarada, penzija, prihodi po osnovu radnog angažovanja, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu).

Primer:

Ako je moguća, a propuštena zarada majke ( iz gornjeg primera) 2.000 dinara, iznos novčane socijalne pomoći će iznositi:

19.940,40 – 2.000 = 17.940,40 dinara.

Kada i kako se isplaćuje socijalna pomoć?

Novčana socijalna pomoć se isplaćuje oko 20-og u mesecu, a podiže se u pošti. Potrebno je da nosilac prava na novčanu socijalnu pomoć ode do najbliže pošte i uz ličnu kartu podigne svoj novac.

Ako je nosilac prava maloletno lice, nepismeno lice ili lice nesposobno za potpis kod nadležnog Centra se može dobiti posebno ovlašćenje da nako drugi u ime tog lica podigne novac u pošti.

Uslovi za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć

Da bi pojedinac ili porodica ostvarili pravo na socijalnu pomoć ne smeju da imaju drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice (soba po članu porodice, odnosno dve sobe za lice koje ostvaruje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu, odnosno uvećanu novčanu naknadu za pomoć i negu) i ne smeju da imaju zemljište u površini većoj od 0,5 hektara. Ovde postoji izuzetak, pa tako ako je pojedinac radno nesposoban ili su svi članovi porodice radno nesposobni mogu da imaju zemljište do 1 hektara i da ostvare pravo na socijalnu pomoć. Ovde centar pribavlja uverenje iz katastra nepokretnosti za svakog člana porodice.

Ako pojedinac ili porodica poseduju više od 0,5 hektara, odnosno 1 hektara, mogu i dalje da ostvare pravo na socijalnu pomoć, ali samo pod uslovom da centru za socijalni rad daju saglasnost za upis hipoteke na te svoje nepokretnosti.

Pojedinac ili porodica mogu da ostvare pravo ako pojedinac ili član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć.

Ovo znači da ako je neko proda njivu za isnos od 100.000 dinara, a socijalna pomoć bi toj porodici bila utvrđena u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, taj pojedinac ili porodica ne bi mogli da ostvare pravo na novčanu socijalni pomoć u periodu od 10 meseci od dana prodaje njive, a posle toga može.

Pojedinac, odnosno član porodice ne sme da poseduje pokretnu imovinu (auto i sl.) čijim korišćenjem ili prodajom može da se obezbede sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi pojedincu ili porodici bila utvrđena u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć.

Ovo znači da ako bi socijalna pomoć porodici ili pojedincu bila utvrđena u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, da ne bi smeli da poseduju auto u vrednosi većoj od 60.000 dinara. I ovde postoji izuzetak, a to je da stručni radnik centra može da proceni da je taj auto porodici potreban za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i tada se vrednost pokretne imovine ne procenjuje.  

Ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju može da ostvari pravo na socijalnu pomoć.

Ostali uslovi za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć

Postoje još neki uslovi koje je potrebno ispuniti, ali ovde je bitno to da ako porodica ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć zbog toga što njen član ne ispunjava sledeće uslove tada se pravo na novčanu socijalnu pomoć priznaje samo njenom članu ili članovima koji su nesposobani za rad.

Ti uslovi su sledeći:

  • Svi radno sposobnih članovi porodice moraju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod biroa za zapošljavanje.
  • Za svu decu koja su na školovanju moraju da se dostave uverenja iz škole da su redovni učenici.
  • Niko od radno sposobnih članova porodice ne sme da odbije ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;
  • Nikome od radno sposobnih članova porodice ne sme da prestane radni odnos njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;

Ako se pojedinac ili član porodice sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju pa zbog toga ne može da bude radno angažovan, ne mora da ispuni napred navedene uslove.

Kada se podonosi tužba za izdržavanje protiv članova porodice?

Da bi porodica ostvarila pravo na socijalnu pomoć maloletna lica u porodici moraju da preko svojih roditelja ili staratelja (zakonskih zastupnika) podnesu tužbu za izdržavanje protiv svojih baba i deda po ocu i majci, ako babe i dede ne žive sa njima u porodici. Za babe i dede koji su preminuli dostavlja se izvod iz matične knjige umrlih.

S druge strane, ako u porodici postoje radno nesposobna lica (to su obično lica koja su radno nesposobna zbog godina života) oni treba da utuže svoju decu za izdržavanje, pod uslovom da deca ne žive sa njima u porodici.  

Da li ste Vi lako ostvarili pravo na socijalnu pomoć ili mislite da je procedura komplikovana? Podelite sa nama Vaša iskustva, kao i to da li Vam je ovaj tekst koristio?

Očekujem i Vaša pitanja u komentaru.

Podelite tekst:

Nikola Jevtić

Autor, dipl. pravnik

Subscribe
Notify of
guest
162 komentara
najnovije
najstarije
Inline Feedbacks
View all comments
162
0
Ostavite Vaš komentar.x