Dokumentacija za socijalnu pomoć

Šta je novčana socijalna pomoć?

Ažurirano 26.07.2023. godine.

Novčana socijalna pomoć je u narodu poznata i kao socijalna pomoć. Socijalna pomoć je pomoć države pojedincu ili porodici koja nije materijalno obezbeđena.

 

Pravo za socijalnu pomoć se priznaje za najviše 6 članova porodice!

 

Ako pojedinac ili porodica ima primanja veća od iznosa socijalne pomoći tada neće moći da se ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć.  Ako prodica ima 8 članova porodice, pravo na socijalnu pomoće se priznaje za najviše 6 članova porodice, ali se zato prihodi računaju za sve članove porodice.

 

U primanja se računa zarada, penzija, prihodi po osnovu radnog angažovanja, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu.

 

Objašnjenje na primeru pogledajte ispod.

Socijalna-pomoc-Najblizi - Domovi za stare

Gde se podnosi zahtev za socijalnu pomoć?

Zahtev za novčanu socijalnu pomoć se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad.

Koliko iznosi novčana socijalna pomoć?

Trenutno, od aprila do oktobra meseca 2023. godine, visina novčane socijalne pomoći je opredeljena na sledeći način:

za nosioca prava (nosilac je onaj ko podnosi zahtev) to je iznos od 11.122 dinara

za svakog punoletnog člana porodice iznosi 5.561 dinara i

za svakog maloletnog člana porodice iznosi 3.337 dinara. 

 

Koliku bi socijalnu pomoć Vaša porodica ostvarila izračunaćete tako što jednostavno saberete ove iznose (nosilac prava + punoletni članovi + maloletni članovi).  Na primeru ispod koristite napred navedene iznose.

Ako uzmemo za primer četvoročlanu porodicu (mama, tata i dvoje maloletne dece) visina socijalne pomoći za tu porodicu se računa ovako


Ako je mama podnosilac zahteva, ona je i nosilac prava i za nju se računa iznos od 10.385 dinara + tata (punoletan) 5.193 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara + dete (maloletno) 3.116 dinara = 21.810 dinara.  


Od iznosa 21.810 dinara oduzimaju se prihodi porodice i razlika je socijalna pomoć koja pripada toj porodici.  


Ako su ti prihodi veći od ovog iznosa ta porodica neće moći da ostvari pravo na socijalnu pomoć. 


Ako su prihodi manji onda će ova porodica da ostvari pomoć. 


Znači, ako tata radi i zarađuje 40.000 dinara, onda su prihodi porodice veći od socijalne pomoći koja bi pripala ovakvoj porodici i ta porodica neće moći da ostvari ovo prava. 


S druge strane ako, na primer, tata radi neke povremene poslove i zarađuje 10.000 dinara mesečno onda će ta porodica da ostvari pravo na socijalnu pomoć u iznosu od (21.810 – 10.000) = 11.810 dinara

Kalkulator za novčanu socijalnu pomoć

Pravo za socijalnu pomoć se priznaje za najviše 6 članova porodice!

Obeležite tako da ne bude više od 6 članova porodice, računajući i nosioca prava!

Kalkulator je ažuriran i važi za period od aprila do oktobra meseca 2023. godine.

Socijalna pomoć se usklađuje dva puta godišnje sa indeksom potrošačkih cena i to aprila i oktobra meseca tekuće godine.

Ovde je važno shvatiti da iznos za punoletnog člana porodice uvek iznosi 50% od iznosa za nosioca prava, a iznos za maloletnog člana porodice iznosi 30% od iznosa za nosioca prava. 

Dokumentacija za novčanu socijalnu pomoć

Samo par papira je potrebno da podnesete zahtev!

  1. Zahtev za socijalnu pomoć (Obrazac NSP-Z) se podnosi kod nadležnog centra za socijalni rad. Ukoliko ima više članova porodice uz zahtev se prilaže i obrazac o ostalim članovima porodice (Obrazac NSP-P).
  2. Uz zahtev se prilaže i potpisana izjava da stručni radnici centra mogu da prikupljaju podake koji se odnose na Vas i članove Vaše porodice, a koji su potrebni za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Ovim obracem se izjašnjavate da li želite da centar prikupi potrebna dokumenta za Vas ili to želite da uradite sami.
  3. Uz zahtev je potrebno priložiti očitanu ili kopiju lične karte za Vas i članove Vaše porodice, odnosno izvode iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 15 godina.

I to je to, podneli ste zahtev za novčanu socijalnu pomoć!

Centar Vam u toku postupka može tražiti još neku dokumentaciju, pa čitajte dalje.

Šta je trajna socijalna pomoć, a šta vremenski ograničena socijalna pomoć?

Trajna ili stalna socijalna pomoć je pomoć koju pojedinac ili porodica ostvaruje tokom čitave godine, odnosno svih 12 meseci godišnje.

Ono što je ovde bitno je da nosilac prava za socijalnu pomoć ima obavezu da se svake godine u maju mesecu javlja centru za socijalni rad kako bi se izvršila revizija ovog prava. 

Ograničena socijalna pomoć je pomoć koja se ostvaruje na period od najduže 9 (devet) meseci u toku jedne kalendarske godine.

Ko će ostvariti trajnu, a ko ograničenu novčanu socijalnu pomoć?

Trajnu novčanu socijalnu pomoć će ostvariti pojedinac koji je nesposoban za rad ili porodica gde su svi članovi nesposobni za rad ili porodica gde je 50% ili više od 50% članova nesposobno za rad.

 

Šta to znači?

 

Na primer, porodica koja se sastoji od roditelja i dvoje maloletne dece će ostvariti socijalnu pomoć tokom cele godine (trajnu) zato što su roditelji obično radno sposobna lica, a deca su radno nesposobna, jer su maloletna.

S obzirom da se ovakva porodici sastoji od 50% članova koji su radno sposobni, a 50% članova su radno nesposobni, ova porodica će ostvariti pravo na neograničenu odnosno stalnu ili trajnu novčanu socijalnu pomoć.

 

Suprotno ovome, pojedinac koji je radno sposoban, odnosno porodica u kojoj je više od 50% članova radno sposobno, ostvariće pravo na ograničenu novčanu socijalnu pomoć u periodu od 9 meseci u toku jedne kalendarske godine.

Ko može da ostvari uvećanu novčanu socijalnu pomoć?

Uvećanu socijalnu pomoć ostvaruje pojedinac ili porodica u kojoj su svi članovi radno nesposobni ili jednoroditeljska porodica.

Iznos uvećane novčane socijalne pomoći se dobija tako što se visina osnovne socijalne pomoći, koja utvrđena za pojedinca ili porodicu, uveća za 20%.

Primer:

Ako uzmemo za primer jednoroditeljsku porodicu koju čini majka i dvoje maloletne dece, postupak računanja iznosa uvećane novčane socijalne pomoći izgleda ovako:

Majka (kao nosilac) – 10.385 dinara + prvo dete – 3.116 dinara + drugo dete – 3.116 dinara = 16.617 dinara + 20% = 19.940,40 dinara. 

VAŽNO:

Od utvrđenog iznosa novčane socijalne pomoći za porodicu oduzima se iznos moguće, a propuštene zarade za radno sposobne članove porodice (prosek za poslednja 3 meseca), a koliki je taj iznos procenjuje stručni radnik Centra za socijalni rad. 

Takođe se oduzimaju i svi drugi prihodi porodice (zarada, penzija, prihodi po osnovu radnog angažovanja, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu).

Primer:

Ako je moguća, a propuštena zarada majke ( iz gornjeg primera) 2.000 dinara, iznos novčane socijalne pomoći će iznositi:

19.940,40 – 2.000 = 17.940,40 dinara.

Kada i kako se isplaćuje socijalna pomoć?

Novčana socijalna pomoć se isplaćuje oko 20-og u mesecu, a podiže se u pošti. Potrebno je da nosilac prava na novčanu socijalnu pomoć ode do najbliže pošte i uz ličnu kartu podigne svoj novac.

Ako je nosilac prava maloletno lice, nepismeno lice ili lice nesposobno za potpis kod nadležnog Centra se može dobiti posebno ovlašćenje da nako drugi u ime tog lica podigne novac u pošti.

Uslovi za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć

Da bi pojedinac ili porodica ostvarili pravo na socijalnu pomoć ne smeju da imaju drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice (soba po članu porodice, odnosno dve sobe za lice koje ostvaruje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu, odnosno uvećanu novčanu naknadu za pomoć i negu) i ne smeju da imaju zemljište u površini većoj od 0,5 hektara. Ovde postoji izuzetak, pa tako ako je pojedinac radno nesposoban ili su svi članovi porodice radno nesposobni mogu da imaju zemljište do 1 hektara i da ostvare pravo na socijalnu pomoć. Ovde centar pribavlja uverenje iz katastra nepokretnosti za svakog člana porodice.

Ako pojedinac ili porodica poseduju više od 0,5 hektara, odnosno 1 hektara, mogu i dalje da ostvare pravo na socijalnu pomoć, ali samo pod uslovom da centru za socijalni rad daju saglasnost za upis hipoteke na te svoje nepokretnosti.

Pojedinac ili porodica mogu da ostvare pravo ako pojedinac ili član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć.

Ovo znači da ako je neko proda njivu za isnos od 100.000 dinara, a socijalna pomoć bi toj porodici bila utvrđena u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, taj pojedinac ili porodica ne bi mogli da ostvare pravo na novčanu socijalni pomoć u periodu od 10 meseci od dana prodaje njive, a posle toga može.

Pojedinac, odnosno član porodice ne sme da poseduje pokretnu imovinu (auto i sl.) čijim korišćenjem ili prodajom može da se obezbede sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi pojedincu ili porodici bila utvrđena u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć.

Ovo znači da ako bi socijalna pomoć porodici ili pojedincu bila utvrđena u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, da ne bi smeli da poseduju auto u vrednosi većoj od 60.000 dinara. I ovde postoji izuzetak, a to je da stručni radnik centra može da proceni da je taj auto porodici potreban za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i tada se vrednost pokretne imovine ne procenjuje.  

Ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju može da ostvari pravo na socijalnu pomoć.

Ostali uslovi za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć

Postoje još neki uslovi koje je potrebno ispuniti, ali ovde je bitno to da ako porodica ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć zbog toga što njen član ne ispunjava sledeće uslove tada se pravo na novčanu socijalnu pomoć priznaje samo njenom članu ili članovima koji su nesposobani za rad.

Ti uslovi su sledeći:

  • Svi radno sposobnih članovi porodice moraju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod biroa za zapošljavanje.
  • Za svu decu koja su na školovanju moraju da se dostave uverenja iz škole da su redovni učenici.
  • Niko od radno sposobnih članova porodice ne sme da odbije ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;
  • Nikome od radno sposobnih članova porodice ne sme da prestane radni odnos njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;

Ako se pojedinac ili član porodice sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju pa zbog toga ne može da bude radno angažovan, ne mora da ispuni napred navedene uslove.

Kada se podonosi tužba za izdržavanje protiv članova porodice?

Da bi porodica ostvarila pravo na socijalnu pomoć maloletna lica u porodici moraju da preko svojih roditelja ili staratelja (zakonskih zastupnika) podnesu tužbu za izdržavanje protiv svojih baba i deda po ocu i majci, ako babe i dede ne žive sa njima u porodici. Za babe i dede koji su preminuli dostavlja se izvod iz matične knjige umrlih.

S druge strane, ako u porodici postoje radno nesposobna lica (to su obično lica koja su radno nesposobna zbog godina života) oni treba da utuže svoju decu za izdržavanje, pod uslovom da deca ne žive sa njima u porodici.  

Da li ste Vi lako ostvarili pravo na socijalnu pomoć ili mislite da je procedura komplikovana? Podelite sa nama Vaša iskustva, kao i to da li Vam je ovaj tekst koristio?

Očekujem i Vaša pitanja u komentaru.

Podelite tekst:

Nikola Jevtić

Autor, dipl. pravnik

Subscribe
Notify of
guest
60 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
Jelena M.
Jelena M.
6 months ago
Ocena doma ili članka :
     

Da li se u primanja u porodici racunaju i deciji i roditeljski dodatak?

Zorica
Zorica
6 months ago

Pozdrav…da li imam pravo na socijalnu pomoc.istekao mi je ugovor trrnutno ne radim ,a stavljena sam na listu cekanja za operaciju desnog palca na ruci.niti da trazim posao jer nzm kada ce me pozvati moze za mesec ,tri ili pet kako su mi rekli,oporavak ce trajati 2 …3 meseca sto znaci da cu biti bez primanja bilo kakvog.samnom zivi cerka i unuka.cerka ne radi nigde jer je beba tek navrsila godinu dana.ona je student i ove godine zavrsava fakultet tako da jos nije u mogucnosti da nadje bilo kakav posao.ja sam na birou od juce ,bila sam prijavljena na pola… Read more »

Ivana
Ivana
7 months ago

A na koji način treba da se utuže baba i deda? Proverava se finansijsko stanje njihovo ili kako?

Nena
Nena
5 months ago
Reply to  Ivana

Dobar dan. Jedno pitanje. Samohrana majka dvoje dece, primam socijalnu pomoc i deciji dodatak, koja na sebi ne poseduje nikaku pokretnu i nepokretnu imovinu, vodim se na adresu kuce svog oca u kojoj trenutno zivim, a moj otac poseduje plac od 6 ari koji zeli meni da pokloni, pitanje je da li mi utice na socijalnu pomoc ako on prebaci tih 6ari na mene, da li mogu da me skinu sa evidencije? Hvala unapred na odgovoru.

Demijan
Demijan
7 months ago

Da li ja kao nesposoban za rad imam pravo na socijalnu pomoć?

Dejan
Dejan
7 months ago

Gubljenje vremena. Socijalna pomoć, javna milostinja. Socijalni radnici rade šta im je ćef, kad im je ćef i koliko im je ćef. Čekaš 8 meseci za 5000, ko te pita kako ćeš i šta ćeš u međuvremeno. Bruka i sramota i ponižavanje pojedinca sa ovom bedurijom od socijalnog šljama.

Marija
Marija
7 months ago

Ja sam na birou dugo godina,bez prekida od 2011 godine. Imam drugi stepen invaliditeta od 2016 godine. Nisam do sad radila nigde, jer imam teži oblik šizofrenije od 2012., a znači posle procene radne sposobnosti 2016 sam na birou za invalide. Živim u kući na spratu,a otac i maćeha u prizemlju. Na spratu gde živim imam kupatilo,malo precobljence,i 3 manje sobice. Kuća se vodi na oca,i on plaća porez na njegovo ime,i dažbine za struju itd… Oni mene ne izdržavaju,ja sam na spratu a oni dole. Da li ja imam pravo na socijalnu pomoć ?

Mirjana
Mirjana
8 months ago
Ocena doma ili članka :
     

Postovani, utvrdjen mi je 3. stepen teskoca i prepreka u radu, pravosnaznim resenjem Komisije RF PiO i stekla sam status osobe sa invaliditetom koji se ne moze zaposliti niti pod opstim niti pod posebnim uslovima. Vlasnica sam 2/336 dela nepokretnosti i nemam niti sam imala drugu imovinu. Zivim sama u kuci pokojnih roditelja, nemam nikakva primanja. Iz navedenih razloga, a na osnovu smernica u nadleznoj socijalnoj sluzbi tuzila sam decu (1. i 2. reda – dvoje dece sa stalnim primanjima). Sud je doneo predusu da se obavezuju da mi uplacuju 7ooo i 3ooo (Ukupno 10.000 dinara), mesecno. Da li imam… Read more »

Nikola
Nikola
8 months ago

Poštovani,

Korisnici smo socijalne pomoći.
Socijalna pomoć je preko deteta (3 god).
Koja je dokumentacija potrebna za obnovu? Supruga i ja smo na evidenciji nzs, nemamo primanja, nemamo nepokretnu imovinu, imamo samo auto.

Srdačan pozdrav

Sneza
Sneza
8 months ago

Da li mogu da ostvarim trajnu socijalnu pomoć imam 64 god,imala sam operaciju na mozgu,pukla mi je Aneurizma imam 5klipsa u mmozgu

snezana
snezana
8 months ago

Da li kao samohrana majka mal. deteta, pritom utvrdjen status osobe sa invaliditeteom 2 stepen, radno nesposobna zbog oboljenja i invalidnosti imama prava na soc. pomoc? Nemam nikakvih prihoda niti bilo kakvu pokretnu ili nepokretnu imovinu.

Milica
Milica
9 months ago

Samohrana sam majka,maloletno dete,ota daje kolko moze i kad moze,radila sam do novembra,da li sada imam pravo na socijalnu pomoc

Uglavnom se piše o porodicama,a malo o pojedincu.I
Uglavnom se piše o porodicama,a malo o pojedincu.I
9 months ago
Ocena doma ili članka :
     

stevanovicsvetlana33@gmail.

Sreckov steva
Sreckov steva
10 months ago

Ja imam 9 clanova porodice i ja sam 10 clan dobijam 6000.dinara za sve nas 4 clana punoletna i 6 clanova maloletnih 4 djaka molim vas da li je to pravedno neradim nigde na birou sam rada

Salfeta
Salfeta
10 months ago

Jdobar dan ja neprimetno socijalnu pomoć nisam dosad primila jer pitala sam ovde kod nas u socijalno vladicina han dal imam pravo da predam jer ja neradi nigde nisam nikad ni bila zaposlena moj muž vec nije zaposlen 21 godinu kako neradi oba smo bolesni operisana a imamo kola stara preko 20 godine nama su potrebni jer ja idem stalno na hitno jer imam povišeni pritisak kola su mi potrebana zbog bolesti oni kažu u socijalno da zbog kola nema pravo da primam socijalno molivas za savet hvala unapred

Radana
Radana
10 months ago
Ocena doma ili članka :
     

Komsija imao mozdani udar ishemijski,vestacki kuk,kolekstroza,predao komisiji za trajnu doc.pomoc.Odbijen.

Last edited 10 months ago by Radana
Jovanka
Jovanka
10 months ago

Ja sa dva maloletna deteta primala socijano do pre mesec dana.Kao samohrani roditelj posto roditelj drugi preminuo.Da bi prestala primati jer sam po zakonu prilozila promenu da sam se vencala za coveka koji ima 66god.ima dvoje dece koje imaju sboj zivot i porodicu.Nije tuzio decu jer kao otac nezeli da to uradi a d zivi sa drugom porodicom.Ni on nema ni ja nista od imovine podstanari.ima auto koji leti nesto zaradi.Ja kao dete rasla u hrsniteljsku porodicu.imam moju decu i muza koji uvestvuje u vaspitanju dece.i sad ja nemam prava na socijslno.imam 58gof

Danijela
Danijela
10 months ago

Dali osoba čiji suprug prima penziju od 16800 može da traži socijalnu pomoć?

Ljiljana Gabric
Ljiljana Gabric
10 months ago

Dobar dan , molila bih da mi kazete kako i dali imam pravo na socijalnu pomoc…zivim sama nemam dece nemam nikoga… posedujem jednosoban stan… bolujem od dijabetesa amputiran prst na nozi noga bolna na svaki korak nemogu dugo da stojim….radim dnevno dva sata ….nenogu izdrzati sa tom nogom celo radno vreme …molim vas za odgovor?! Srdacan pozdrav

Ilic ruzica
Ilic ruzica
10 months ago

Pitala bih kako bi mogla i da li imam prava čuvam unuka od 12 godina živimo sami ostavili ga roditelji otac daje alimentaciju a majka je dobila starateljstvo tj moja ćerka i ona ga napustila ja am od centra dobila privremeno starateljstvo imam porodičnu penziju dečji i 5000 od oca da li imam prava na socijalnu pomoć hvala

Ondrej
Ondrej
10 months ago
Ocena doma ili članka :
     

Dobar dan kako ja da ostvarim pravo na pomoć imo sam moždani udar nemogu nigde da radim bijo sam u centru za socijalni rad rekli su mi da nemam prava na pomoć ni tudju negu a moram da živim školujem sina kako to da izvedem kaže imate suprugu i supruga nek vas izdržava jel je zaposlena

Subscribe
Notify of
guest
60 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
Marina Miladinovic
Marina Miladinovic
1 day ago

Imam pitanje ako mogu dobiti odgovor posto sam onkolosku pacijenti od 2019 i primam samo socijalnu pomec odn11.000 lekovi mi skupi vise od pola dam za njih nisam sposobna za rad od konzilijum a iz Nisa imam napismeno trebam na procenu dali bi ja imala prava na trajni socijalnu pomoć ,imam dodatno ostoporozu dijabeticar sam a imam 54godina hvala vam puno na razumevanju

Darko
Darko
3 months ago

Za koliko dana se dobije resenje, kada predate svu dokumentaciju za dobijanje novcane socijalne pomoći u Novom Sadu. Unapred hvala na odgovoru!

Boris
Boris
4 months ago

Postovani.Dali samohrani otac koji sve gore navedene uslove ispunjava,i korisnik je trajne uvecane novcane socijalne pomoci,zivi kao podstanar sa cerkom koju sam podize,nakon njene zavrsene osnovne skole ne upisuje srednju vec privatno ide na praksu za frizera i nije prijavljnena na evidenciji za zaposljavanje,jer je maloletna,dali on ima i dalje pravo na isto primanje? Hvala…

Miroslava Coric
Miroslava Coric
4 months ago
Ocena doma ili članka :
     

Pitanje…Imam sina od 19 godina koji je bez posla.Ja imam 53 godine i tesko hodam,imam problem sa kicmom i nogama.Zivimo kao podstanari pomaze nam familija koliko moze.Sta nam je ciniti?

Milana Racic Beric
Milana Racic Beric
4 months ago

Kako ja kao majka da dobijem socijalnu pomoc,sa malim detetom koji ima3 godine,trenutno nemam posla iako ga trazim,a bas mi je preko potrebna pomoc? Hvala na odgovoru nadam se da cu dobiti pomoc

Darko
Darko
5 months ago

Radio sam od 2016 godine privremeno povremene poslove bez prekida, sve do 8 maja ove godine kada mi novo rukovodstvo nije produzilo ugovor. Tu sam i imao prve zdravstvene probleme sa srcem. Juce sam bio kod interniste jer se jedva dobije termin. Dao mi je neke lekove koji se placaju dok me ne pozovu na jos dva specijalna pregleda. Zivim sam i interesuje me da li ja imam pravo na socijalnu pomoc posto sad nisam sposoban za rad. Imam 50 godina i zivim sam.

László
László
5 months ago

Kada se predaje zahtev ili molba za novcani pomoc, da li je ustanova u obavezi da daje potvrdu o preuzimanju dokumentacije?

Istvan
Istvan
5 months ago

Zbog čega ja nemam pravo preko cele godine da primam socijalnu pomoć zdravi ljudi bez lekarskog primaju pomoć ja prvog jula ove godine punim sezdeset centri godine a nesposoban sam da radim

Istvan
Istvan
5 months ago

Ja prvog jula ove godine punim sezdeset centri godine dal imam pravo preko cele godine da primam socijalnu pomoć nisam zaposljen

Nena
Nena
5 months ago

Dobar dan. Jedno pitanje. Samohrana majka dvoje dece, primam socijalnu pomoc i deciji dodatak, koja na sebi ne poseduje nikaku pokretnu i nepokretnu imovinu, vodim se na adresu kuce svog oca u kojoj trenutno zivim, a moj otac poseduje plac od 6 ari koji zeli meni da pokloni, pitanje je da li mi utice na socijalnu pomoc ako on prebaci tih 6ari na mene, da li mogu da me skinu sa evidencije? Hvala unapred na odgovoru.

Dragana Petronijević
Dragana Petronijević
5 months ago
Ocena doma ili članka :
     

Dobar dan.Da li imam pravo na socijalnu pomoć ukoliko imam nekretninu u mestu ge ne živim?Mi smo četvoročlana porodica,nezaposleni.

Slobodanka
Slobodanka
5 months ago

Dobar dan interesuje me informacija da li ja moram čekati pauzu od 3 meseca jer sam invalid prvog stepena tako mi je odredila komisija u Novom Sadu.Posto sam pravila reviziju i dobila sam rešenje da mi se ukida socijalna jer nisam bila prijavljena na birou?

Darko
Darko
6 months ago

Posle koliko vremena, kad predate svu dokumentaciju dobijate socijalnu pomoć

Nata
Nata
6 months ago